Zasady funkcjonowania Oczyszczalni:

Przedmiotem działalności Oczyszczalni Ścieków w Suminie jest odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych będących w jej posiadaniu t. j:

Niezawodny odbiór ścieków.

Oczyszczanie ścieków komunalnych, spływających do oczyszczalni ścieków urządzeniami kanalizacyjnymi oraz nieczystości płynnych, dowożonych wozami asenizacyjnymi z terenu Gmin Lyski i Gaszowice.
Właściwe utrzymanie kolektorów ściekowych.
Należyta eksploatacja oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia Ścieków w Suminie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie:

Uchwały Nr XLIX/27/2002r z dnia 24.05.2002r Rady Gminy Lyski w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Oczyszczalnia Ścieków w Suminie.
Porozumienia między Gminami Gaszowice i Lyski- załącznik uchwały Rady Gminy
w Gaszowicach nr XLVII/284/2002 z dnia 29.05.2002r. oraz załącznik do uchwały Rady Gminy w Lyskach nr L/28/2002r z dnia 31.05.2002r., ze zmianami zawartymi w porozumieniu Nr 1/2004r.
Zezwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją
Starosty Rybnickiego Oś –6223/7/07.
Z dnia 30.04.2007r.

Zasady finansowania kosztów działalności oczyszczalni :

Gminy Lyski i Gaszowice partycypują po 50% kosztów wynikających z różnicy całkowitych kosztów funkcjonowania jednostki pomniejszonych o przychody uzyskane od mieszkańców obydwu Gmin z tytułu zrzutu ścieków.

Ogólna charakterystyka Oczyszczalni:

Lokalizacja:

Oczyszczalnia została zlokalizowana w sąsiedztwie wsi Sumina gm. Lyski, na lewym brzegu Suminy, ograniczonej z zachodu rowem melioracyjny, od południa i północy użytkami zielonymi.
Zastosowana technologia

Technologia oczyszczania ścieków jaką zastosowano na oczyszczalni Ścieków w Suminie oparta jest na mechaniczno- biologicznym oczyszczaniu ścieków komunalnych, przy czym procesy redukcji organicznych związków węgla oraz substancji biogennych i fosforowych przebiegają z zastosowaniem efektywnych metod naprzemiennych faz utleniania i nitryfikacji z jednoczesną denitryfikacja prowadzonych w bioreaktorze typu rurowego. Mechaniczne oczyszczanie wstępne ograniczone zostaje do wyłapania zanieczyszczeń pływających i wleczonych z wprowadzeniem zawiesiny do biodegradacji w reaktorze.
Konstrukcja i budowle

Obiekty inżynierski typu reaktor/osadnik wtórny, przepompownie, zbudowane są pod powierzchnią terenu i wykonane praktycznie w całości z tworzyw –laminaty poliestrowe z kanwa włókna szklanego.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Bętkowska | Autor: Katarzyna Bętkowska | Data wprowadzenia: 2014-10-23 10:48:35 | Data modyfikacji: 2014-10-23 10:51:31.
Data wprowadzenia: 2014-10-23 10:48:35
Data modyfikacji: 2014-10-23 10:51:31
Autor: Katarzyna Bętkowska
Opublikowane przez: Katarzyna Bętkowska